ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie van 12 oktober 2020

INHOUDSTAFEL:

Definities en toepassingsveld
Toegang tot de Site
Gebruik van de Site en van de inhoud ervan
Intellectuele en industriële eigendom
Aansprakelijkheid van de Gebruiker
Werking van de Site
Links
Virussen
Diverse bepalingen
Privacycharter en beheer van cookies

* * *

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bevatten juridische informatie inzake het bezoek aan en het gebruik van de website NOMATO.BE bedoeld in artikel 1 van deze algemene gebruiksvoorwaarden, een verklaring inzake de intellectuele eigendomsrechten, alsook een beleidscharter voor de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming.

De Gebruikers wordt gevraagd deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website NOMATO.BE te raadplegen, te bezoeken en te gebruiken. Het voortzetten van het bezoek aan of het gebruik van de website, op welke manier dan ook, impliceert noodzakelijkerwijs de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “AGV”). De Gebruiker wordt uitdrukkelijk gevraagd deze AGV te downloaden en/of af te drukken om er een kopie van te bewaren.

1. Definities en toepassingsveld

Deze AGV hebben als doel de gebruiksmodaliteiten van de website NOMATO.BE juridisch te omkaderen, door het definiëren van de rechten en de plichten van de partijen.

De eigenaar van de website NOMATO.BE is de vennootschap naar Belgisch recht met beperkte aansprakelijkheid NOMATO, met maatschappelijke zetel gevestigd in België, in 1820 Steenokkerzeel, Processieweg 12/1 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0741.453.449 (hierna genoemd de “Onderneming”).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar of rechtspersoon die de website NOMATO.BE raadpleegt of erop surft, die bestanden downloadt, ze gebruikt of zich registreert via elk beschikbaar formulier op de genoemde site, zich abonneert op een nieuwsbrief of een verbintenis aangaat met de Onderneming.

De Onderneming en de Gebruiker worden hierna de “Partijen” genoemd (of individueel “Partij”).

De “Site” verwijst naar de website van de Onderneming, toegankelijk via nomato.be, en is bedoeld om de Onderneming en haar diensten voor te stellen.

Deze AGV beschrijven de toegangsvoorwaarden voor de Site van de Onderneming. Deze AGV zijn algemeen en niet-exhaustief van toepassing op elke informatieraadpleging, elke bestelling, elk abonnement en elk contract dat de Partijen verbindt. Bovendien maken deze AGV integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van de Onderneming zolang de Gebruiker ook als Klant gekwalificeerd kan worden in de zin van de Algemene Voorwaarden van de Onderneming.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze AGV op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de Site.

De bijkomende regels en gedragslijnen, met name het privacycharter, worden geacht integraal deel uit te maken van deze AGV. Het is dus aangeraden voor de Gebruiker om regelmatig de laatste versie van deze AGV te raadplegen, die permanent beschikbaar is op de Site.

2. Toegang tot de Site

De Site is toegankelijk via het gebruik van recente computers die beschikken over een operationeel systeem en over een gangbare internetbrowser, alsook over alle andere noodzakelijke technische middelen. De Site is ook toegankelijk via het gebruik van recente smartphones of tablets die beschikken over de noodzakelijke technische middelen. De Onderneming garandeert geen enkele compatibiliteit en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, indien de Gebruiker een gedeelte van of de volledige Site niet kan raadplegen en/of gebruiken, om welke reden dan ook. Het is aan de Gebruiker om zich uit te rusten met de informaticamiddelen, en eventueel menselijke middelen, die noodzakelijk zijn om met de Site verbinding te kunnen maken, indien hij/zij die wil gebruiken.

3. Gebruik van de Site en van de inhoud ervan

De Site is enkel toegankelijk voor informatieve doeleinden, om de diensten van de Onderneming voor te stellen, om contact op te nemen met de Onderneming door de Gebruiker. De Gebruiker heeft enkel het recht om de inhoud van de Site te raadplegen.
De Gebruiker aanvaardt, tijdens zijn/haar bezoek aan de Site, dat zijn/haar gebruik op eigen risico gebeurt. Alle informatie op de Site is beschikbaar “in oorspronkelijke staat”, de Onderneming biedt geen enkele garantie over de realiteit of de actualiteit van deze informatie. De Onderneming doet redelijke inspanningen om correcte en geactualiseerde informatie op de Site aan te bieden, maar garandeert deze informatie niet.

De Onderneming kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel nadeel berokkend aan de Gebruiker ten gevolge van foutieve, ontbrekende, onnauwkeurige of onduidelijke informatie op de Site.

In het kader van de toegang van de Gebruiker tot de Site of de inhoud ervan, weerhoudt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk van, op welke manier dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen, om:
– Te proberen toegang te krijgen tot delen van de Site die niet openbaar online geplaatst zouden zijn;
– Elke actie te ondernemen die op enig moment de goede werking van de Site in gevaar kan brengen, op welke manier dan ook;
– Gebruik te maken van welk (automatisch) systeem dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, “robots”, “spiders”, etc. met als doel een denial-of-service-aanval uit te voeren of berichten op te maken die toelaten de interacties van de Site met een andere Gebruiker te beïnvloeden, zelfs wanneer de Gebruiker reageert op een verzoek dat op de Site wordt gedaan;
– Inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch, homofoob of anderszins verwerpelijk is, te plaatsen, uploaden, verzenden, e-mailen of versturen op welke manier dan ook;
– Inhoud die ingaat tegen de internationale, Europese en nationale wetten van kracht te raadplegen, plaatsen, uploaden, verzenden of over te dragen;
– Te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich de naam of de maatschappelijke naam van andere personen, in het bijzonder die van de Onderneming, onrechtmatig toe te eigenen;
– Gewelddadige inhoud, octrooien, gedeponeerde handelsmerken, fabrieksgeheimen, intellectuele eigendomsrechten of eender welk ander eigendomsrecht dat aan anderen toebehoort, te uploaden, plaatsen, verzenden, e-mailen of versturen op welke manier dan ook;
– Inhoud die computervirussen bevat of elke andere code, dossier of programma, ontwikkeld voor het onderbreken, vernietigen, belemmeren, verstoren of beperken van de functionaliteit van software, computers, diensten, servers, netwerken of telecommunicatietools, zonder dat deze opsomming exhaustief is, te downloaden, weer te geven, of te versturen via e-mail of via elke andere weg;
– Elke actie te ondernemen die een verstorend effect heeft op de capaciteit van andere Gebruikers om toegang te krijgen tot de Site;
– De dienst, de servers, de met de dienst verbonden netwerken te belemmeren of te verstoren, of te weigeren zich te houden aan de vereiste voorwaarden, aan de procedures, aan de algemene regels of aan de reglementaire bepalingen van toepassing op de netwerken die verbonden zijn met de Site;
– Persoonsgegevens en/of gevoelige informatie over andere Gebruikers van de Site te verzamelen en te bewaren.
De Gebruiker – die vrij is om de vrijwillige verstrekking van informatie aan de Onderneming te aanvaarden of te weigeren –, kan, door toegang tot de Site, gevraagd worden informatie aan de Onderneming te verstrekken. Door dit te doen en door de eenvoudige verstrekking van informatie, stemt de Gebruiker in met het downloaden van informatie of het verzamelen van gegevens over hem/haar als gevolg van het gebruik van de Site. De Gebruiker kan, bij gebrek aan toestemming tot het downloaden en het verwerken van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 1), van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), het geheel aan nuttige informatie via eender welke andere weg verstrekken, zoals per post op een drager naar keuze.

4. Intellectuele en industriële eigendom

Het concept, de inhoud, de opmaak, de structuur, de broncodes, de programmatie, de beelden, de foto’s, de informatie, de informatieve elementen, de logo’s, de ontwerpen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de databanken, de muziek en alle andere elementen van de Site en, in het algemeen, de inhoud, alsook de structuur hiervan, behoren toe en zijn en blijven de uitsluitende eigendom van de Onderneming, en worden beschermd door diverse intellectuele rechten en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de maker van de databank, etc.), wat de Gebruiker erkent en aanvaardt.

Door de Site te gebruiken, op welke manier dan ook, wordt de Gebruiker in geen enkel geval houder van eender welk hierboven genoemd recht of van eender welk gelijkgesteld recht. In dat opzicht geniet de Gebruiker slechts van een persoonlijke licentie voor het gebruik van de Site, alsook van de inhoud ervan, die onoverdraagbaar is en uitsluitend beperkt tot een gebruik voor persoonlijke doeleinden beperkt tot de diensten aangeboden door de Onderneming via de Site. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de Gebruiker tot de Site.

5. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De toegang en het gebruik van de Site, alsook het downloaden van bestanden – in feite onmogelijk op de Site –, van welke aard dan ook en met welke technische middelen dan ook, gebeuren steeds onder de uitsluitende aansprakelijkheid van de Gebruiker, inclusief tegenover derden.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt op zijn/haar computer of voor het eventuele verlies van gegevens als gevolg van het surfen op de Site. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk de beperkingen en de risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of elk ander middel waarmee de Site momenteel of in de toekomst ter beschikking gesteld wordt. De Gebruiker aanvaardt en erkent eveneens de risico’s van opslag en van overdracht van informatie via elektronische of digitale weg.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site op een verstandige en geoorloofde manier en overeenkomstig deze AGV te gebruiken. Hij/zij weerhoudt zich er eveneens van de Site zo te gebruiken dat het schade kan berokkenen aan de Onderneming of aan een derde.

6. Werking van de Site

De Onderneming probeert, in de mate van het mogelijke, de Site ononderbroken ter beschikking te stellen en toegankelijk te maken. In het algemeen is de Onderneming gehouden aan een inspanningsverbintenis. Ze probeert eveneens de ongemakken veroorzaakt door eventuele technische fouten, te beperken, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen door slechte technische of niet-toegestane tussenkomsten die de Site kunnen infecteren, zoals virussen.

De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen door een Gebruiker bij het gebruik van de Site. De Onderneming is enkel aansprakelijk voor haar bedrog of haar zware fout.

De Onderneming betwist elke aansprakelijkheid voor de gevallen van (i) onwettige of niet-toegestane toegang van elke derde tot de webserver of tot de Site; (ii) plaatsing van een computervirus op de webserver of op de Site; (iii) tijdelijke congestie van de bandbreedte; (iv) onderbreking van de internetverbinding omwille van een reden buiten de controle van de Onderneming.
De Onderneming kan ook de inhoud van de Site, de gecommercialiseerde diensten en de werkingsmodaliteiten wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid. De Gebruiker kan er in geen geval van uitgaan dat de toegang tot een functionaliteit in het bijzonder een verworven recht inhoudt. De Onderneming kan zelf beslissen over het toevoegen of verwijderen van elke inhoud op de Site.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en om welke reden dan ook, het geheel of een gedeelte van de toegang tot de Site te wijzigen of tijdelijk te onderbreken, zonder de Gebruikers daarvan op voorhand op de hoogte te brengen. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn in het geval van onderhoud van de Site of van een belangrijke wijziging van de inhoud en/of de aangeboden functionaliteiten.
De Onderneming kan de werking van de Site beëindigen, om welke reden dan ook, zonder dat de Gebruiker de Onderneming hieromtrent enig verzoek kan doen, hetzij in der minne, hetzij in rechte. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade door een wijziging, schorsing of onderbreking van de toegang tot de Site, om welke reden dan ook.

7. Links

De Site kan links naar andere websites bevatten waarop de Onderneming geen enkele controle uitoefent op technisch niveau of wat betreft hun inhoud. De Onderneming garandeert bijgevolg in geen geval de juistheid of volledigheid van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waar zij naar verwijzen of de mogelijke gevolgen van het raadplegen en/of van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze sites. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke in de beslissing om deze links te activeren. Het is aan hem/haar om zelf te beslissen of het opportuun is deze sites te bezoeken. Geen enkele hyperlink kan gecreëerd worden naar of vanaf de Site zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de Onderneming.

8. Virussen

Hoewel de Onderneming de grootste inzet levert om de Site te ontzien van bugs, virussen, Trojan horses en spyware, kan er in geen geval uitgesloten worden dat deze nog steeds kunnen voorkomen. De Onderneming kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eender welk(e) hieruit voortvloeiend(e) schade en/of verlies. Ze raadt alle Gebruikers aan een firewall, een antivirus en andere noodzakelijke beschermingssoftware te installeren, zodat eventuele schade aan het computermateriaal, de tablet of smartphone van de Gebruiker vermeden kan worden. Als de Gebruiker bijgevolg de aanwezigheid van een van de voorgenoemde elementen op de Site vaststelt, wordt hem/haar gevraagd dit onmiddellijk door te geven op het volgende adres: hello@dhsdigital.eu, zodat de nodige maatregelen zo snel mogelijk genomen kunnen worden.

9. Diverse bepalingen

9.1. Onwettigheid

De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, van een paragraaf of van een bepaling (of gedeelte van een artikel, van een paragraaf of van een bepaling) kan op geen enkele manier afbreuk doen aan de wettigheid van andere artikels, paragrafen of bepalingen van deze AGV, evenmin aan de rest van dit artikel, van deze paragraaf of van deze bepaling, tenzij in de tekst duidelijk het tegendeel wordt beoogd.

9.2. Titels

De titels die in deze AGV worden gebruikt, dienen enkel ter referentie en ter gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

9.3. Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

Elk geschil in verband met de door de Onderneming geleverde diensten, alsook elk geschil inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze AGV is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Onderneming.

PRIVACYCHARTER EN BEHEER VAN COOKIES

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens

1. Onderwerp

Dit Charter is opgesteld door de vennootschap naar Belgisch recht met beperkte aansprakelijkheid NOMATO.BE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, in 1820 Steenokkerzeel, Processieweg, 12/1 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0741.453.449 (hierna genoemd de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Het doel van dit Charter is de Gebruikers van de website NOMATO.BE (hierna genoemd de “Site”) te informeren over de manier waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke, zowel tijdens het gebruik van de Site als in het kader van haar dienstverlening aan haar Klanten.

Dit Charter sluit aan bij de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in volledige transparantie te handelen, in naleving van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

Als de Gebruiker wenst te reageren op een van de hierna beschreven praktijken, kan hij/zij contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door zijn/haar schrijven te richten aan het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail op fre@nomato.be.

2. Toestemming

Door het bezoeken en het gebruiken van de Site, of wanneer hij/zij een overeenkomst afsluit met de Onderneming, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven informatie, aanvaardt hij/zij dit Charter en stemt hij/zij er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij doorgeeft via de Site en/of via de aangeboden diensten, voor de hierna aangegeven doeleinden, verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten en principes beschreven in dit Charter.

De Gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken, wat inhoudt dat het gebruik van de Site door de Gebruiker en/of de dienstverlening van de Onderneming aan deze Gebruiker, alsook Klant, automatisch stopgezet wordt. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van voorafgaande toestemming, onverlet.

3. Verzamelde gegevens

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, volgens de modaliteiten en de principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
– Zijn/haar domein (automatisch gedetecteerd door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), inclusief het dynamisch IP-adres;
– Zijn/haar e-mailadres, zijn/haar naam en voornamen, alsook zijn/haar telefoonnummer, indien de Gebruiker dit eerder op enigerlei wijze kenbaar heeft gemaakt, met name door met de Verwerkingsverantwoordelijke te communiceren via e-mail, of via het contactformulier dat op de Site beschikbaar is, etc.;
– Alle informatie die de Gebruiker vrijwillig geeft, inclusief zijn/haar naam en voornaam, zijn/haar woonplaats en/of zijn/haar werkadres, zijn/haar facturatie- en betaalgegevens, etc.

Door beroep te doen op de diensten van de Onderneming, wordt de Gebruiker Klant, in de zin van de Algemene Voorwaarden van de Onderneming, en stemt er op die manier mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, volgens de modaliteiten en de principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
– Alle gegevens waarmee de Klant geïdentificeerd kan worden voor de facturatie, het klantenbeheer en de correcte uitvoering van de diensten aangeboden door de Onderneming;
– De bank- en financiële gegevens van de Klant voor dezelfde doeleinden als hierboven opgenoemd;
– De gegevens inzake zijn/haar woonst in het kader van de opstelling van een offerte door de Onderneming en vervolgens in het kader van de correcte uitvoering van haar diensten;
– Alle gegevens noodzakelijk voor het opstellen, ingeven en opvolgen van elk dossier overgedragen aan het gemeentebestuur of aan de lokale politie (aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, voor een kadastraal uittreksel, voor de plaatsing van een container, etc.) van de plaats waar de Werken voor de Klant worden uitgevoerd.

Het is mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke er eveneens toe gebracht wordt niet-persoonlijke gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze niet toelaten een natuurlijke persoon in het bijzonder of rechtspersonen rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Ze kunnen dus gebruikt worden voor welke doeleinden dan ook, bijvoorbeeld om de Site, de diensten aangeboden door de Onderneming of de advertenties van de Verwerkingsverantwoordelijke te verbeteren.

In de veronderstelling dat de niet-persoonlijke gegevens gecombineerd worden met persoonsgegevens, zodat het mogelijk zou zijn de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens verwerkt worden als persoonsgegevens tot hun verband met een natuurlijke persoon in het bijzonder niet meer gemaakt kan worden.

4. Methodes voor het verzamelen van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de persoonsgegevens via:
– Alle gegevens die manueel door de Gebruiker worden ingevuld door middel van een contactformulier of van andere formulieren voor de verzameling van gegevens aanwezig op de Site;
– Alle gegevens die telefonisch vrijwillig worden verstrekt aan de Onderneming voor de voorbereiding van een eerste bezoek op de plaats van de Werken met het oog op de opstelling van een offerte;
– Het gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën;
– Het gebruik van tools voor de analyse van gegevens aangeboden door bedrijven als Facebook, Google of een andere verlener van opzoekdiensten;
– De ontvangst van e-mails verstuurd door de Gebruiker naar de Onderneming;
– De verlening van haar diensten door de Onderneming.

5. Verwerkingsdoeleinden – Met welk(e) doel(en) verzamelen wij gegevens?

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden enkel verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:
– Verzekeren van het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten en afwerken van de geplaatste bestellingen;
– Antwoorden op de vragen van de Gebruiker;
– Verbeteren van de kwaliteit van de Site en van de diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke;
– Overdragen van informatie over de nieuwe diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
– Promoten en commercialiseren van de Site en de diensten voor de Gebruiker;
– Beter identificeren van de interesses en noden van de Gebruiker;
– Versturen van facturen en betalen van diensten;
– Informeren van de Gebruiker over updates en wijzigingen die aangebracht worden aan de Site en/of aan dit Charter;
– Opvolgen van klachten van de Gebruiker;
– Elk ander doel waarvoor de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke toestemming zou hebben gegeven.

De persoonsgegevens van de Klant worden enkel verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Verzekeren van de correcte uitvoering van de diensten voor rekening van de Klant;
– Ontwikkelen en uitvoeren van het project volgens de precieze verlangens en wensen van de Klant;
– Factureren van geleverde diensten/uitgevoerde Werken;
– Onderhouden van een uitmuntende handelsrelatie met de Klant;
– Antwoorden op de vragen en beantwoorden aan de noden en de verwachtingen van de Klant;
– Anticiperen op eventuele vragen van de Klant;
– Evalueren en verbeteren van de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
– Vereenvoudigen van de briefwisseling en van het delen van de documenten over de Werken;
– Elk ander doel waarvoor de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke toestemming heeft gegeven.
De Verwerkingsverantwoordelijke zou ertoe gebracht kunnen worden verwerkingen uit te voeren die nog niet voorzien zijn in dit Charter. In dat geval, zal de Verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen met de Gebruiker en/of de Klant vooraleer zij zijn/haar persoonsgegevens hergebruikt, zodat hij/zij op de hoogte is van de veranderingen en om hem/haar de mogelijkheid te geven om, indien nodig, dit hergebruik te weigeren.

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig voor de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De gegevens van de Gebruiker die een offerte gevraagd heeft aan de Verwerkingsverantwoordelijke, maar daar geen positief gevolg aan gegeven heeft, worden na een maand verwijderd.

De gegevens van de Gebruikers die een bezwaarschrift tegen de verwerking hebben ingediend of die hun recht op vergetelheid hebben laten gelden, zullen uit de databank van de Verwerkingsverantwoordelijke verwijderd worden, ten laatste op het einde van het kwartaal waarin ze zo’n aanvraag hebben ingediend bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

De gegevens van de Gebruikers die niet meer actief zijn tijdens een periode van ten minste drie maanden, zullen ook uit de databank van de Verwerkingsverantwoordelijke verwijderd worden, ten laatste op het einde van het kwartaal waarin de termijn van drie maanden inactiviteit bereikt is.

De persoonsgegevens van een als Klant gekwalificeerde Gebruiker worden bewaard tot ten laatste 10 jaar na het einde van de contractuele relatie die deze Gebruiker met de Verwerkingsverantwoordelijke bindt met als enige doel nuttig te kunnen tussenkomen in geval van het aansprakelijk stellen van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid. Voorts behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor om alle documenten van boekhoudkundige aard, zoals facturen, waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen, te bewaren gedurende een periode van 10 jaar volgend op de opstelling ervan. In dat geval zullen de in deze documenten opgenomen gegevens niet hergebruikt worden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Op het einde van de bewaarperiode stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alles in staat om te verzekeren dat de persoonsgegevens wel degelijk onbeschikbaar gemaakt zijn.

7. Toegang tot de gegevens en kopie

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie verkrijgen van de hem/haar betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen voor elke bijkomende kopie die gevraagd wordt door de Gebruiker.

Wanneer de Gebruiker zijn/haar verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

De kopie van zijn/haar gegevens wordt ten laatste binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van het verzoek, aan de Gebruiker overgemaakt.

8. Recht op rectificatie

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, kosteloos, zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van 30 dagen, de rectificatie van zijn/haar onjuiste, onvolledige of irrelevante persoonsgegevens verkrijgen.

9. Recht van bezwaar tegen de verwerking

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, op elk moment en na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, zonder verantwoording en kosteloos, bezwaar maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens, indien zijn/haar gegevens verzameld zijn voor direct marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering).

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om zonder onredelijke vertraging en ten laatste binnen een termijn van 30 dagen op het verzoek van de Gebruiker in te gaan en om haar antwoord te motiveren, indien zij van plan is geen gevolg te geven aan zo’n verzoek.

10. Recht op beperking van de verwerking

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de volgende limitatief opgesomde gevallen:
– Indien de Gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel gedurende de periode dat de Verwerkingsverantwoordelijke dit kan controleren;
– Indien de verwerking onrechtmatig is en de Gebruiker in plaats van het wissen, de beperking van de verwerking verkiest;
– Indien de Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, hoewel deze niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden;
– Gedurende de periode noodzakelijk voor het onderzoek van de aard van een verzoek tot bezwaar ingediend door de Gebruiker, met andere woorden de tijd nodig voor de Verwerkingsverantwoordelijke om na te gaan of de gerechtvaardigde gronden van de Verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de Gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Gebruiker op de hoogte brengen wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

11. Recht op vergetelheid

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, de wissing van de hem/haar betreffende persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
– De gegevens zijn niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden;
– De Gebruiker heeft de toestemming waarop de verwerking berust, teruggetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
– De Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking en/of de Gebruiker oefent zijn/haar specifiek recht van bezwaar uit inzake direct marketing (met inbegrip van profilering);
– De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
– De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van het Unierecht of het lidstatelijke recht) die op de Verwerkingsverantwoordelijke rust.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan bezwaar maken tegen de wissing van de persoonsgegevens in de gevallen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en via elke wettelijke norm van toepassing op het moment van het verzoek tot wissing van de gegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om zonder onredelijke vertraging en ten laatste binnen een termijn van 30 dagen op het verzoek van de Gebruiker in te gaan en om haar antwoord te motiveren, indien zij van plan is geen gevolg te geven aan zo’n verzoek.

De Gebruiker heeft eveneens het recht om, volgens dezelfde modaliteiten, kosteloos de wissing of het verbod op het gebruik van alle hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden, onvolledig of irrelevant zouden zijn of waarvan het opslaan, het communiceren of het bewaren verboden zou zijn of die langer bewaard zouden zijn dan de noodzakelijke en toegestane periode.

12. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, op elk moment en kosteloos vragen zijn/haar persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien
– De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht; en indien
– De verwerking berust op de toestemming van de Gebruiker of op een overeenkomst gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten, heeft de Gebruiker het recht dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene Verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

13. Ontvangers van de gegevens en verstrekking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, haar aangestelden of andere verwerkers, haar met zorg uitgekozen handelspartners, gevestigd in België of in de Europese Unie, en die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de dienstverlening.

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe het geheel aan ad hoc bepalingen van de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens te respecteren wanneer zij beroep doet op een verwerker, en nodigt de verwerker uit om:

– De gegevens enkel te verwerken voor de enige doeleinden die het voorwerp uitmaken van de verwerking;
– De gegevens te verwerken in overeenstemming met de geschreven instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke;
– De vertrouwelijkheid te verzekeren van de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de overeenkomst die hem/haar met de Verwerkingsverantwoordelijke bindt;
– De Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte brengen van elke inbreuk van de persoonsgegevens binnen een maximale termijn van 48 uur na de kennisname;
– Zich in te zetten om diverse gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen rekening houdend met het beoogde doel.

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek verstuurd aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres van de zetel van de Onderneming of via e-mail naar fre@nomato.be, kan de Gebruiker, op elk moment en na zijn/haar identiteit te hebben aangetoond, kosteloos bezwaar maken tegen de overdracht van zijn/haar gegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

De Verwerkingsverantwoordelijke respecteert de wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht en zal er in alle gevallen op toezien dat haar partners, aangestelden, verwerkers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit Charter naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de Gebruiker te verspreiden, indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie deze verspreiding noodzakelijk maakt.

Er worden geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie overgedragen door de Verwerkingsverantwoordelijke. In voorkomend geval, zal zo’n overdracht enkel gebeuren met wederpartijen die zich houden aan de voorschriften van de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

14. Gebruik en beheer van cookies

Algemene principes. Dit artikel bevat informatie over het gebruik van cookies op de Site. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om het surfen op de Site doeltreffender en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, andere helpen de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

Indien de Gebruiker het beheer van de cookies wenst te personaliseren, moet hij/zij de instellingen van zijn/haar browser wijzigen.

Door op de Site te surfen, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het hieronder beschreven beheer van cookies.

Wat zijn cookies? Een cookie is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent opslaat op de uitrusting van de Gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone, of elk ander gelijkaardig apparaat) via zijn/haar browser. Cookies kunnen ook geïnstalleerd worden door derden met wie de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

Cookies onthouden bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeuren van de Gebruikers. Andere cookies verzamelen statistieken over de Gebruikers of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen naar behoren werken. Nog andere maken het mogelijk de inhoud en/of advertenties van een website aan te passen aan de Gebruiker.

Gebruik van cookies op de Site. De Onderneming gebruikt verschillende soorten cookies:
a) Noodzakelijke of technische cookies: deze cookies zijn essentieel voor de werking van de Site, maken een goede communicatie mogelijk en zijn bedoeld om het surfen te vergemakkelijken;
b) Statistische of analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en hun surfgedrag te zien tijdens het gebruik van en het surfen op de Site. Zo kan de Gebruiker beter surfen en makkelijker vinden wat hij/zij zoekt;
c) Functionele cookies: deze cookies maken het mogelijk specifieke functionaliteiten op de Site te activeren om de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, met name door zijn/haar voorkeuren (bijvoorbeeld de taal) te onthouden;
d) Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de Site gebruiken. Zij stellen ons in staat om de inhoud en de prestaties van de Site te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina’s of kliks te identificeren), en om commerciële voorstellen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker;

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van Gebruikers op de verschillende websites en toepassingen die tot haar advertentienetwerk behoren.

Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat het surfgedrag van de Gebruiker op een of meer websites en/of toepassingen volgt. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies door adverteerders worden geïnstalleerd wanneer hun advertentie wordt weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De door middel van commerciële cookies en tags verzamelde informatie wordt gebruikt om de doeltreffendheid van advertenties te meten en om advertenties op de Site en op andere websites die tot het advertentienetwerk behoren of waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke advertentiediensten levert, beter te personaliseren.

De bewaartermijn voor cookies varieert volgens de soort: noodzakelijke cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

Beheer van cookies. De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren, maar alle browsers bieden de mogelijkheid om de instellingen aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker niet wil dat de Site cookies op zijn/haar mobiele apparaat plaatst, kan hij/zij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de instellingen van zijn/haar browser te wijzigen. De Gebruiker kan zijn/haar browser ook zo instellen dat hij/zij een bericht ontvangt wanneer hij/zij een cookie ontvangt om vervolgens zelf te beslissen deze al dan niet te aanvaarden

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Site niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk en/of bruikbaar zijn.

15. Klachten

De Gebruiker kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel. +32 2 274 48 00 – fax. +32 2 274 48 35 – e-mail: contact@apd-gba.be.

De Gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn/haar woonplaats.

Voor meer informatie over de klachten en wijzen van beroep, kan de Gebruiker de volgende website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

16. Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke:
Via e-mail: fre@nomato.be
Via brief: NOMATO SRL – Processieweg 12/1, 1820 Steenokkerzeel – België

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

Elk geschil in verband met de door de Onderneming geleverde diensten, alsook elk geschil inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit Charter is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke.

18. Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit Charter op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt met een bericht over hun inwerkingtreding.

Deze versie van het Charter dateert van 12 oktober 2020.